Istorija

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje: jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.
Profesinis orientavimas vis labiau siejamas su ekonomine ir socialine politika, mokymosi visą gyvenimą strateginėmis kryptimis. Dėl šių priežasčių Europoje, o taip pat ir Lietuvoje išaugo šios srities prestižas. Atsiliepiant į Europai būdingas profesinio orientavimo plėtros tendencijas, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje profesinis orientavimas yra viena iš prioritetinių veiklos sričių, atsispindinti ir svarbiausiuose mokyklos dokumentuose: „Strateginiame plane“, „Metiniame veiklos plane“, „Ugdymo plane“.
Gimnazijoje sukurta efektyvi, diferencijuota pagal amžiaus grupes profesinio orientavimo sistema, užtikrinanti kokybiškas profesinio orientavimo paslaugas. Sukurta sistema tobulinama remiantis prieinamumo, nešališkumo, laisvo pasirinkimo ir asmeninės atsakomybės už karjeros sprendimus, individualizavimo bei paslaugų kokybės principais.

Trumpa „Ugdymo karjerai centro“ istorija:

 • 2001 m. remiantis mokyklos vidaus audito išvadomis, pateiktas siūlymas sukurti profesinio švietimo mokykloje sistemą.
 • Nuo 2004 m. mokinių profesinis orientavimas įtraukiamas į strateginius mokyklos dokumentus („Strateginį planą“, „Metinį veiklos planą“, „Ugdymo planą“, dalykų mokytojų, klasių vadovų, mokykloje dirbančių specialistų veiklos planus).
 • Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. mokykloje įvestos karjeros pamokos. Dabartiniai gimnazistai turi galimybę mokytis pagal šias parengtas mokomąsias programas: „Karjeros planavimo ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programą“ (II kl.) ir „Karjeros projektavimo ir valdymo programą“ (III-IV kl.)
 • 2006 m. sukurta gimnazijos „Profesinio orientavimo programa“, kurios tikslas – organizuoti PO darbą mokykloje, apibrėžiant direktoriaus pavaduotojų ugdymui, projektinės grupės „Karjeros planavimas“, klasių vadovų, dalykų mokytojų, bibliotekos darbuotojų, mokykloje dirbančių specialistų veiklas šioje srityje, sudarant sąlygas mokiniams kryptingai mokytis ir ruoštis tolesnėms studijoms bei profesinei veiklai.
 • Nuo 2007 m. birželio mėn. mokykloje įsteigtas profesinio informavimo taškas (PIT).
 • Mokyklos PIT buvo akredituotas 2008 m. sausio 22 d. Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro direktoriaus įsakymu Nr. R1-18.
 • 2009 m. gimnazijoje sukurti šie dokumentai „Tikslinė profesinio orientavimo pagalbos 2-ų klasių mokiniams programa“, „Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie vykdomas profesinio orientavimo veiklas tvarkos aprašas“, „Mokytojų gerosios patirties sklaidos mokinių profesinio orientavimo klausimais tvarkos aprašas“.
 • 2009 m. rugsėjo – spalio mėn. dalyvavimas Panevėžio miesto PIT konsultantų metodinės grupės kūrime.
 • Nuo 2009 m. lapkričio 5 d. iki dabar vadovaujama Panevėžio miesto PO specialistų metodinei grupei.
 • 2012-09-01/2015-04-20 įsitraukta ir aktyviai dirbta respublikiniame projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ Nr. VPI-2.3-ŠMM-01-V-01-002.
 • Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. gimnazistai ugdomi pagal „Ugdymo karjerai programą, integruotą į mokomuosius dalykus “. Programos tikslas – nuosekliai, kryptingai ir sistemingai plėtoti profesinio orientavimo gimnazijoje įvairovę, sudarant mokiniams sąlygas įvairių dalykų pamokose plėtoti savo karjeros kompetencijas ir įgyti gebėjimų, reikalingų karjeros planavimui ir įgyvendinimui.
 • 2013 m. kovo 22 d. Direktoriaus įsakymu Nr. V-67 gimnazijos profesinio informavimo taškas (PIT) reorganizuotas į ugdymo karjerai centrą (UKC).